Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöteshandlingar 2019

Dagordning

  1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
  2. Godkännande av kallelsen
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Beslut om upplösning av lokalavdelning
  6. Revisorns berättelse
  7. Val av firmatecknare
  8. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar
  9. Vid mötet väckta frågor

 

Verksamhetsberättelse Djurens Rätt Motala-Vadstena 2018
Djurens Rätt Motala-Vadstena beslutade på föregående årsmöte att avdelningen skulle läggas ner. Sedan dess har ett arbete för nedläggning påbörjats.

Elisabeth Gustavsson valdes på föregående årsmöte till rollen som kontaktperson och har i samråd med riksorganisationen skickat in en inbjudan till kallelse till ett sista årsmöte för 2019 för att lägga ner Djurens Rätt Motala-Vadstena.
Under året har också Facebooksidan uppdaterats samt att några deltagare från Djurens Rätt Motala-Vadstena var med på Djurens Rätts regionträff i Linköping lördagen den 17 november.